ช่วงหลังมานี้ออยไม่ได้ลงหมายเลขไว้ให้นะคะ


หากใครต้องการทราบหมายเลข


ก็เมลล์ / โทร / sms มาขอหมายเลขได้เลยค่ะ


โดยต้องระบุชื่อ-สกุลมาด้วยนะคะ


เพราะลูกค้าบางคน sms มาแค่


 

"พี่คะ ขอเลขพัสดุหน่อยค่ะ"


.... อ่าวว..แล้วจะรู้มั๊ยเนี่ยว่าใคร  ????


 

((...เค้ามีลูกค้าหลายคนนะ...))


 

แล้วก็ต้องเสียเวลามาถามชื่อกันอีก


จะเอาเบอร์ไปเช็คตามรายชื่อก็กะไรอยู่


เพราะไม่ได้มีลูกค้าสั่งของแค่คนเดียวนะคะ


ส่งของให้หลายคน ก็มีหลายหมายเลขค่ะ


เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้ง 2 ฝ่าย


ก็ต้องระบุชื่อ-สกุล มาด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

 

หมายเลขพัสดุประจำเดือน มกราคม 2555 

 

 

 

วันที่ 9  มกราคม 2555

ลำดับ

ชื่อ

หมายเลขพัสดุ

1

มนัสชนก

EI758585441TH

2

กฤษณา

RG013315017TH

3

กนกวรรณ

EI758585438TH

4

เจียระไน

EI758585424TH

5

สุทธาทิพย์ 

EI758585469TH

6

พรพิรุณ

EII758585472TH

7

วรัชยา

EI758585375TH

8

นภัสสร

EI758585265TH

9

ดารุณันต์ 

RG013315048TH

10

เจนณรงค์

RG013315034TH

11

ภิญญา

RG013315065TH

12

ภิรัญญา

EI758585296TH

13

อลิศรา

RG013315051TH

14

สุภารัตน์

RG013314952TH

15

เมษา

RG013314997TH

16

วาสนา

EI758585319TH

17

อารยา

EI758585367TH

18

ศตนันทน์

EI758585217TH

19

อรดี

RG013314970TH

20

ภัทรสุดา

EI758585455TH

21

อิทธิพล

EI758585486TH

22

สุจิตรา

RG013314966TH

23

ประภาพร

RG013315079TH

24

กุลนิษฐ์

EI758585282TH

25

เกียรติธิดา

RG013315025TH

26

สิริพร

RG013314983TH

27

สาธิณี 

EI758285305TH

28

วิลวัณย์

EI758585407TH

29

กฤติกา

EI758585398TH

30

อาภาภรณ์

EI758585336TH

31

วิชชุดา

EI758585384TH

32

อานนท์

EI758585248TH

33

วรรณภา

RG013315003TH

34

อรพรรณ

EI758585322TH

35

ณัฐพิชา

EI758585340TH

36

เกรียงศักดิ์

EI758585279TH

37

ภัสสร

EI758585415TH

38

จินดา

EI758585185TH

39

จีรนันท์

EI758585234TH

40

วรรณพร

RG013315105TH

41

เยาวเรศ

EI758585251TH

42

เย็นฤดี

EI758585194TH

43

รุ่งทิพย์

RG013315096TH

44

ธันย์ชนก

EI758585203TH

45

สุนิสา

EI758585353TH

46

กมลรัตน์

RG013315082TH

47

จอมขวัญ

EI758585225TH

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2555

ลำดับ

ชื่อ

หมายเลขพัสดุ

1

ศศิวิมล

RG013384865TH

2

ฟารินดา

RG013384692TH

3

พุทธรักษา

EI758557499TH

4

เบญจวรรณ

RG013384817TH

5

กรรวี

EI758557383TH

6

ทวินันท์

RG013384905TH

7

เสาวภาคย์

EI758557352TH

8

รัชนีกร

RG013384879TH

9

ด.ญ.สุธินันท์

EI758557445TH

10

อินทิพร

RG013384882TH

11

ศศิพิมพ์

EI758557437TH

12

จาริณี

EI758557573TH

13

จิรภัทร

EI758557587TH

14

รุ่งทิพย์

EI758557556TH

15

ริญญารัศมิ์

RG013384701TH

16

ณัฏฐ์ชุดา

EI758557471TH

17

น้ำค้าง

RG013384785TH

18

อัญชิษฐา

RG013384746TH

19

นฤมล

EI758557406TH

20

เมธาวรรณ

EI758557410TH

21

อนันตญา

RG013384825TH

22

ฐนิดา

RG013384848TH

23

ด.ช.ภาณุวิชญ์

EI758557366TH

24

วิลาศินี

RG013384715TH

25

เพชรลดา

RG013384803TH

26

อันชิสา

EI758557335TH

27

ชัยรัตน์

RG013384794TH

28

กุศลิน

EI758557485TH

29

จีรนันท์

EI758557511TH

30

อรวรรณ

RG013384851TH

31

ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ 

RG013384729TH

32

ภควรรณ

EI758557423TH

33

วศินี 

EI758557397TH

34

ชัยชนะ

RG013384834TH

35

สุทธาทิพย์

EI758557321TH

36

ศิรภัสสร

RG013384732TH

37

ศิริวรรณ

RG013384750TH

38

วรัชยา

EI758557349TH

39

ภิรัญญา

EI758557595TH

40

ธนัชชา

EI758557318TH

41

กุลธิดา

EI758557370TH

42

ภัทรสุดา

RG013384777TH

43

กัลญาภรณ์

RG013384763TH

44

ราตรี

EI758557560TH

45

อิริยา

EI758557542TH

46

ณัชชา

EI758557468TH

47

กฤติกา

EI758557539TH

48

วรรณภา

RG013384689TH

49

กรนิกา

EI758557508TH

50

วรรณพร

RG013384896TH

51

เยาวเรศ

EI758557525TH

52

เย็นฤดี

EI758557454TH

53

นภัสสร

EI758557304TH

 

 

วันที่ 24 มกราคม 2555

ลำดับ

ชื่อ

หมายเลขพัสดุ

1

ภัทรวดี

EI930937625TH

2

ธนิษฐา

EI930937634TH

3

ไปรยา

EI930937648TH

4

อริษา

EI930937651TH

5

พรรณรส

RG013389099TH

6

รัฐฏิยา

RG013389108TH

7

พรเพชร

EI930937665TH

8

สุกัญญา

EI930937679TH

9

อารีวรรณ

EI930937682TH

10

ราเนีย

EI930937696TH

11

กุลธิดา

EI930937719TH

12

ด.ต.ศิวะพร

EI930937722TH

13

ศิณาวิล

EI930937736TH

14

พัชรมัย

EI930937753TH

15

เพ็ญพิชชา

EI930937775TH

16

อาภาพร

EI930937784TH

17

ศิรประภา

EI930937798TH

18

ธนัฐดา

EI930937807TH

19

ด.ญ.ลักษิกา

EI930937767TH

20

อัญชรี

EI930937740TH

21

พัชรี

EI930937705TH

22

ปวีณา

RG013389173TH

23

รัตนา

RG013389195TH

24

ธัญรดา

RG013389213TH

25

ชเนตตี

RG013389227TH

26

พัชราพร

RG013389235TH

27

รัตติกาล

RG013389200TH

28

ฉวีรัตน์

RG013389187TH

29

วิลาศินี

RG013389160TH

30

กัญชฎานิษฐ์

RG013389156TH

31

พรชนก

RG013389111TH

32

สุจิตรา

RG013389125TH

33

ธมลวรรณ

RG013389139TH

34

ฌัชชา

RG013389142TH